Tổng hợp các thẻ lệnh điều kiện thường dùng trong Blogspot (Cập nhật thẻ cho version mới)

Như các bạn đã biết Blogspot là một nền tảng blog khá mạnh và phổ biến trên thế giới vì vậy để phát triển một trang trên nền tảng này không phải khó cũng không dễ ăn. Việc tùy biến các mẫu Blogspot template và hiệu chỉnh lại giao diện chức năng và hiển thị theo ý thích của mình là điều mất rất nhiều thời gian và khó khăn đối với newbie. Cũng chính vì vậy mà việc áp dụng các thẻ điều kiện vào Blogspot template là rất quan trọng để tạo ra được một template độc lập và sáng tạo.
 - Bài viết hôm nay mình sẽ giới thiêu đến các bạn những thẻ thường dùng trong Blogspot, tuy chưa đầy đủ lắm nhưng đây là công sức mình bỏ ra cả tuần nay sưu tầm về được chỉ mong giúp ích được cho những bạn newbie mới tham gia vào cộng đồng Blogspot.

 - Mình cũng mong sao thông qua bài viết này để có một nơi để các Blogger tham gia hội ý và góp ý giúp đỡ nhau trong cộng đồng Blogspot.

P/S: Các cao thủ Blogspot nếu có đi ngang qua mà thấy thiếu sót hoặc sai thiếu chỗ nào xin chỉ giáo.

1. Chỉ hiện thị trên trang chủ (home)
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
Nội dung chỉ hiển thị trên trang chủ
</b:if> 
hoặc
<b:if cond='data:view.isHomepage'>
Nội dung chỉ hiển thị trên trang chủ
</b:if> 
2. Chỉ hiện thị trên trang index (home, label, archive)
<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
Nội dung chỉ hiển thị trên các trang index: trang chủ, trang hiển thị nhãn, trang lưu trữ
</b:if> 
hoặc
<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
Nội dung chỉ hiển thị trên các trang index: trang chủ, trang hiển thị nhãn, trang lưu trữ
</b:if> 
3. Chỉ hiện thị trên trang tĩnh (page)
<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
Nội dung chỉ hiển thị trên trang tĩnh static page
</b:if> 
hoặc
<b:if cond='data:view.isPage'>
Nội dung chỉ hiển thị trên trang tĩnh static page
</b:if> 
4. Chỉ hiện thị trên trang lưu trữ (archive)
<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
Nội dung chỉ hiển thị trên tất cả các trang lưu trữ archive
</b:if>
hoặc
<b:if cond='data:view.isArchive'>
Nội dung chỉ hiển thị trên tất cả các trang lưu trữ archive
</b:if> 
5. Chỉ hiện thị trên trang bài viết (post)
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
Nội dung chỉ hiển thị trên trang bài viết
</b:if> 
hoặc
<b:if cond='data:view.isPost'>
Nội dung chỉ hiển thị trên trang bài viết
</b:if> 
6. Chỉ hiện thị trên trang tĩnh & bài viết (page & post)
<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>
Nội dung chỉ hiển thị với trang tĩnh và bài viết
</b:if> 
hoặc
<b:if cond='data:view.isSingleItem'>
Nội dung chỉ hiển thị với trang tĩnh và bài viết
</b:if>
7. Chỉ hiện thị trên trang nhất định
<b:if cond='data:blog.url == "https://www.daiphi.com/p/lien-he.html"'>
 Nội dung chỉ hiện thị trên trang https://www.daiphi.com/p/lien-he.html
</b:if>
hoặc
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl path "https://www.daiphi.com/p/lien-he.html"'>
Chỉ hiển thị trên trang có địa chỉ url https://www.daiphi.com/p/lien-he.html
</b:if>
8. Chỉ hiện thị trên trang nhãn (label)
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
 <!-- Nội dung hiển thị trên tất cả các trang nhãn label -->
</b:if>
hoặc
<b:if cond='data:view.isLabelSearch'>
Nội dung hiển thị trên tất cả các trang nhãn label
</b:if>
9. Chỉ hiện thị trên trang nhãn nhất định (label name)
<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Blogger&quot;'>
Nội dung chỉ hiển thị trên nhãn "Blogger"
</b:if> 
hoặc
<b:if cond='data:view.isLabelSearch == "Blogger"'>
<!-- Nội dung chỉ hiển thị trên nhãn "Blogger"-->
</b:if> 
10. Chỉ hiện thị trên trang tác giả bài viết (author post)
<b:if cond='data:displayname == "author-name"'>
Nội dung cần trình bày
</b:if> 
11. Chỉ hiện thị trên trang 404
<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>
Nội dung chỉ hiển thị trên trang lỗi
</b:if>
hoặc
<b:if cond='data:view.isError'>
Nội dung chỉ hiển thị trên trang lỗi
</b:if> 
12. Chỉ hiện thị khi có backlink
<b:if cond='data:post.showBacklinks'>
Nội dung chỉ hiển thị khi có backlink
</b:if> 

13. Chỉ hiện thị trên trang mobile (khi kich hoạt giao diện mobile)
<b:if cond='data:blog.pageType == "data:blog.isMobile"'>
Nội dung chỉ hiển thị trên trang mobile
</b:if> 
hoặc
<b:if cond="data:blog.isMobile">
Nội dung chỉ hiển thị trên trang mobile
</b:if> 

14. Trên trang nhiều bài viết áp dụng bài viết đầu tiên
<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
Nội dung cần trình bày
</b:if> 

15. Trên trang post có link tiêu đề
<b:if cond='data:post.link'>
Nội dung cần trình bày
</b:if> 


16. Mô tả ngắn gọn
<data:post.snippet/>


17. Bài viết có dấu ngắt dòng
<b:if cond='data:post.hasJumpLink'>
hoặc
<b:if cond='data:blog.url != data:post.hasJumpLink'>
JumpLink test
<data:post.jumpText/> 

18. Chỉ hiện thị trên trang kết quả tìm kiếm
<b:if cond='data:blog.searchQuery == &quot;DAIPHI&quot;'>
Nội dung chỉ hiện thị khi tìm kiếm từ khóa "DAIPHI"
</b:if>

19.Hiện thị từ khóa kết quả tìm kiếm & trên trang kết quả tìm kiếm
<b:if cond='data:blog.searchQuery'>
No posts for search: <data:blog.searchQuery/>
</b:if>
hoặc
<b:if cond='data:blog.searchQuery == "DAIPHI"'>
Nội dung chỉ hiển thị trên trang tìm kiếm với từ khóa "DAIPHI"
</b:if>

hoặc
<b:if cond='data:view.isSearch'> Nội dung cần hiện thị bao gồm trang tìm kiếm nhãn</b:if>
hoặc
<b:if cond='data:view.isSearch and !data:view.isLabelSearch'> Nội dung cần hiện thị chỉ các trang tìm kiếm</b:if>
hoặc
<b:if cond='data:blog.searchQuery'>
Nội dung hiển thị trên tất cả các trang tìm kiếm
</b:if>


20.Hiển thị nội dung nếu bài viết có ảnh thumbnail
<b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>
Nội dung chỉ hiển thị với bài viết có ảnh thumbnail
</b:if>
21. Lấy ảnh đầu tiên trong post làm thumbnail
<b:if cond='data:post.firstImageUrl'>
<img border='0' expr:src='data:post.firstImageUrl' expr:title='data:post.title' height='150px' width='190px'/>
</b:if>

22. Lấy ảnh thumbnail kích thước 72x72 auto
<b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>
<a expr:href='data:post.url'>
<img class='post-thumbnail' expr:alt='data:post.title' expr:src='data:post.thumbnailUrl' height='72px' width='72px'/></a>
 </b:if>


Kết hợp 1 điều kiện:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
Tao ở trang chủ
<b:else/>
Còn lại là của tao
</b:if>

Kết hợp 2 điều kiện:
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
Tao ở trang chủ
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
Tao ở trang nhãn
<b:else/>
Còn lại là của tao
</b:if>
</b:if>


23. Thẻ điều kiện khi bài viết có nhãn nào đó
<b:if cond='data:post.labels any (l => l.name == "Tên nhãn")'>
Nội dung chỉ hiện thị ở trang nhãn
</b:if>
ngược lại
<b:if cond='data:post.labels any (l => l.name != "Tên nhãn")'>
Nội dung không hiện thị ở trang nhãn
</b:if>
24. Hiển thị nội dung trên trang có số comments bằng một giá trị nào đó
<b:if cond='data:post.numComments == number'>
Nội dung sẽ hiện thị khi số comment = 1 giá trị quy định
</b:if> 
25. Hiển thị nội dung trong tất cả các trang khi chức năng comment được kích hoạt
<b:if cond='data:post.allowComments'>
Nội dung cần trình bày
</b:if> 
26. Hiển thị nội dung ở trang Preview (xem trước)
<b:if cond='data:view.isPreview'>
Nội dung cần hiện thị
</b:if>

27. Các lệnh điều kiện: in, not in, and, or
<b:if cond='data:blog.pageType in {"static_page","item"}'>
Noi dung chi hien thi cho trang tinh & bai viet
</b:if> 

<b:if cond='data:blog.pageType not in {"static_page","item"}'>
Noi dung khong hien thi cho trang tinh & bai viet
</b:if> 

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page" and data:blog.pageType == "item"'>
Noi dung chi hien thi cho trang tinh & bai viet
</b:if>

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page" or data:blog.pageType == "item"'>
Noi dung chi hien thi hoac trang tinh hoac bai viet
</b:if>

P/S: Áp dụng các thẻ điều kiện với nhau thì ta có thể tùy biến Blogspot hoàn toàn theo ý thích của mình, hay tận dụng các thẻ này để sáng tạo một trang Blogspot chuyên nghiệp và độc đáo không đụng hàng bất cứ Blogspot nào.