Bài đăng ngẫu nhiên cho Blogspot - Random post cho Blogspot

Khi bạn viết blog thì những bài viết mới sẽ nổi lên đầu trang chủ hoặc trang label nên những bài viết cũ hơn sẽ ít được người truy cập xem. Vì vậy để tăng cường việc quảng bá các bài viết cũ có giá trị và thu hút người xem đồng thời làm mới nội dung trên blog thì ưu tiên hàng đầu là bạn nên tạo một widget random post để người xem luôn thấy những bài viết khác nhau trên blog của bạn.
Với widget bài viết ngẫu nhiên (Random post), sẽ giúp tăng tỉ lệ giúp người xem đến 1 liên kết khác trong blogspot của bạn, đồng nghĩa là tăng lượt view, thời gian view và giảm tỉ lệ thoát cho web của bạn. Chỉ cần bạn đặt widget bài viết ngẫu nhiên này ở thanh siderbar của mình, nếu một độc giả thấy được đúng nội dung họ quan tâm, thì click thôi! :) Nó thật hữu ích! ^_^Để thêm widget random post thì bạn chỉ cần đăng nhập vào Blogspot  tiếp theo là vào phân Bố cục sau đó thêm tiện ích mới HTML ở thanh sidebar và dán đoạn mã dưới đây vào là bạn đã có ngay 1 widget random post tuyệt đẹp.

<style>
#random-posts img {
    borde:5px solid;
    color:#dddddd;
    float: left;
    margin-right: 5px;
    width: 120px;
    height: 100px;
    background-color: #F5F5F5;
    padding: 3px;
    transition: all 0.2s linear 0s;
}
#random-posts img:hover {
    opacity: 0.6;
}
ul#random-posts {
    list-style-type: none;
    padding: 0px;
}
#random-posts a {
    font-size: 24px;
    padding: 3px auto 5px;
}
</style>
<ul id='random-posts'>
<script type='text/javaScript'>
var randomposts_number = 8;
var randomposts_chars = 150;
var randomposts_details = 'yes';
var randomposts_comments = 'Comments';
var randomposts_commentsd = 'Comments Disabled';
var randomposts_current = [];
var total_randomposts = 0;
var randomposts_current = new Array(randomposts_number);
function randomposts(json) {
    total_randomposts = json.feed.openSearch$totalResults.$t
}
document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=randomposts\"><\/script>');
function getvalue() {
    for (var i = 0; i < randomposts_number; i++) {
        var found = false;
        var rndValue = get_random();
        for (var j = 0; j < randomposts_current.length; j++) {
            if (randomposts_current[j] == rndValue) {
                found = true;
                break
            }
        };
        if (found) {
            i--
        } else {
            randomposts_current[i] = rndValue
        }
    }
};
function get_random() {
    var ranNum = 1 + Math.round(Math.random() * (total_randomposts - 1));
    return ranNum
};
</script>
<script type='text/javaScript'>
function random_posts(json) {
    for (var i = 0; i < randomposts_number; i++) {
        var entry = json.feed.entry[i];
        var randompoststitle = entry.title.$t;
        if ('content' in entry) {
            var randompostsnippet = entry.content.$t
        } else {
            if ('summary' in entry) {
                var randompostsnippet = entry.summary.$t
            } else {
                var randompostsnippet = "";
            }
        };
        randompostsnippet = randompostsnippet.replace(/<[^>]*>/g, "");
        if (randompostsnippet.length < randomposts_chars) {
            var randomposts_snippet = randompostsnippet
        } else {
            randompostsnippet = randompostsnippet.substring(0, randomposts_chars);
            var whitespace = randompostsnippet.lastIndexOf(" ");
            randomposts_snippet = randompostsnippet.substring(0, whitespace) + "&#133;";
        };
        for (var j = 0; j < entry.link.length; j++) {
            if ('thr$total' in entry) {
                var randomposts_commentsnum = entry.thr$total.$t + ' ' + randomposts_comments
            } else {
                randomposts_commentsnum = randomposts_commentsd
            }; if (entry.link[j].rel == 'alternate') {
                var randompostsurl = entry.link[j].href;
                var randomposts_date = entry.published.$t;
                if ('media$thumbnail' in entry) {
                    var randompoststhumb = entry.media$thumbnail.url
                } else {
                    randompoststhumb = "http://3.bp.blogspot.com/-5SoVe1K6JSk/Utl0OOmucAI/AAAAAAAAF6E/hQghgD_EJdQ/s1600/no_thumb.png"
                }
            }
        };
        document.write('<li>');
        document.write('<a href="' + randompostsurl + '" rel="nofollow"><img alt="' + randompoststitle + '" src="' + randompoststhumb + '"/></a>');
        document.write('<div><a href="' + randompostsurl + '" rel="nofollow">' + randompoststitle + '</a></div>');
        if (randomposts_details == 'yes') {
            document.write('<span><div  class="random-info">' + randomposts_date.substring(8, 10) + '.' + randomposts_date.substring(5, 7) + '.' + randomposts_date.substring(0, 4) + ' - ' + randomposts_commentsnum) + '</div></span>'
        };
        document.write('<br/><div class="random-summary">' + randomposts_snippet + '</div><div style="clear:both"></div></li>')
    }
};
getvalue();
for (var i = 0; i < randomposts_number; i++) {
    document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index=' + randomposts_current[i] + '&max-results=1&callback=random_posts\"><\/script>')
};
</script>
</ul>