Chèn tiêu đề và link gốc của bài viết khi có người copy bài viết trên website của bạn

Chèn tiêu đề và link gốc bài viết khi người khác copy bài viết trên trang web sẽ hạn chế và gây khó khăn thêm cho những người đi copy bài của bạn.


Đoạn Script bên dưới sẽ tự động chèn tiêu đề và link bài viết mỗi khi người khác có thao tác copy, bạn chèn nó vào trước thẻ đóng </body>


<script type='text/javascript'>!function(e,t){var n="getSelection",o="removeAllRanges",i="addRange",l="parentNode",a="firstChild",d="appendChild",r="removeChild",s="test",c="innerHTML";if(e[n]){var p,g,f,h,u,y;t.addEventListener("copy",function(C){for(g=C.target;3===g.nodeType;)g=g[l];if(h=t.createElement("div"),(p=e[n]())&&p.rangeCount&&(p=p.getRangeAt(0))&&(f=p.cloneRange(),p=p.cloneContents())){for(;u=p[a];)h[d](u);if(!/^(pre|code)$/i[s](g.nodeName||"")&&!/(^|\s)no-attribution(\s|$)/i[s](g.className||"")){var v=e.location.href;h[c]+="<br><br>&copy; "+t.title+'<br>Source: <a href="'+v+'">'+v+"</a>"}y=t.createRange(),t.body[d](h),y.selectNodeContents(h),p=e[n](),p[o](),p[i](y),setTimeout(function(){h[l][r](h),p[o](),p[i](f)})}},!1)}}(window,document);</script>
Vậy là từ này trở đi khi có bất kì ai copy bài viết trên trang của bạn thì sẽ kèm theo tiêu đề và link bài viết của bạn. Điều này gây thêm chút khó khăn cho những tên đạo chích copoy dạo.