Tự động thêm link chuyển hướng liên kết ngoài cho Blogspot

Thêm link chuyển hướng cho liên kết ngoài giúp ta chuyển đển một trang trung gian trước khi chuyển tới liên kết đích thật sự. Và ở trang trung gian đó bạn có thể thêm thông báo hoặc các chức năng mà bạn muốn. Ví dụ bạn có link ngoài là https://abc.com/xyz.html, và bạn muốn thêm trang chuyển hướng cho nó thành https://www.daiphi.com/p/chuyentrang.html?url=https://abc.com/xyz.html


Bạn chỉ cần thêm đoạn code bên dưới lên trên thẻ đóng </body>

<script type="text/javascript">
            var tn_url = 'https://www.daiphi.com/p/chuyentrang.html';
            var tn_domains = ['abc.com', 'xyz.com'];
</script>
<script>
function tn_get_url(e) {
    var n = document.createElement("a");
    return n.href = e, n
}
function tn_get_host_name(e) {
    var n;
    return void 0 === e || null === e || "" === e || e.match(/^\#/) ? "" : -1 === (e = tn_get_url(e)).href.search(/^http[s]?:\/\//) ? "" : (n = e.href.split("/")[2], (n = n.split(":")[0]).toLowerCase())
}
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(e) {
    if ("undefined" != typeof tn_url) {
        var l = document.getElementsByTagName("a");
        if ("undefined" == typeof tn_domains)
            if ("undefined" == typeof tn_exclude_domains);
            else
                for (o = 0; o < l.length; o++) {
                    var t = tn_get_host_name(l[o].getAttribute("href"));
                    t.length > 0 && -1 === tn_exclude_domains.indexOf(t) ? l[o].href = tn_url + "?url=" + l[o].href : "magnet:" === l[o].protocol && (l[o].href = tn_url + "?url=" + l[o].href)
                } else
                    for (var o = 0; o < l.length; o++)(t = tn_get_host_name(l[o].getAttribute("href"))).length > 0 && tn_domains.indexOf(t) > -1 ? l[o].href = tn_url + "?url=" + l[o].href: "magnet:" === l[o].protocol && (l[o].href = tn_url + "?url=" + l[o].href)
    }
});
</script>
Lưu ý:
- Thay https://www.daiphi.com/p/chuyentrang.html bằng trang chuyển hướng
- Thay ?url= bằng code chuyển hướng
- Thay abc.com,xyz.com... bằng các liên kết ngoài trong trang web